Ordering Phenomenon: Outcome...

Have fun playing Phenomenon: Outcome game!